Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Visa rutor

Ny version 2 mars

Onsdagen den 2 mars installeras version 1.86 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 16 mars.

Ny funktion

 • Medarbetarrättigheter: Det går nu att hämta en CSV-fil med resultatet från en utsökning i medarbetarrättigheter. Filen innehåller hela sökresultatet samt utsökningsparametrarna

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfälle: CSV-filen som kan hämtas för deltagarlistan på ett aktivitetstillfälle inkluderar nu alla poster i sökresultatet, alltså inte bara de som visas på sidan vid eventuell paginering. Filen innehåller även information om aktivitetstillfället.
 • Aktivitetstillfälle: Länken “Visa alla aktivitetstillfällen, även äldre” som kan visas i rapporterings- och attesteringsflikarna fungerar återigen korrekt.
 • Resultatrapportering: I de fall uppgifter har rapporterats in, men inte sparats, så raderas inte längre uppgifterna om användaren väljer att sortera om listan. Användaren ges istället valet att återvända till sidan för att spara eller fortsätta utan att spara.
 • Uppföljning: Nu fungerar kryssrutan “Visa avvecklade” som förväntat i Uppföljningsrapporterna.
 • Uppföljning: Nu visas resultatkolumnerna korrekt vid gruppering på Kurstillfälle tillsammans med Kurs.

Bevisinformation/Examen

 • Bevisinformation: Dialogrutan för preciseringsval vid skapa/redigera beviskombination har breddats.
 • Bevisinformation: Rättning av ett fel som kunde ge felmeddelande om man växlade snabbt mellan olika bevistyper i fliken “Bevisinställningar”.
 • Examen: Nu skrivs examinationsdatum ut i kursärendens kurslista även för “Andra meriter” som saknar angiven betygsgrad och som ligger till grund för ett tillgodoräknande.
 • Examen: Radbrytning är infört för bevisbenämning i “Ändringslogg Bevis” (i fliken Studentuppgifter) så att långa bevisbenämningar inte riskerar att flytta beslutsfattarens namn utanför bild till höger.
 • Examen: Radbrytning är infört för bevisbenämning i rutan för utfärdade bevis i fliken “Ärenden/Beslut” så att långa bevisbenämningar inte riskerar att flytta beslutsfattarens namn utanför bild i högerkant.
 • Examen: Rutan som visar ingående kurser i utfärdad examen har blivit bredare. (Rutan nås antingen via högerkanten på studentens översiktssida eller via fliken Ärenden/Beslut, under Beslut -> Bevis -> Välj -> Visa.)
 • Examen: Rättning av ett fel som gjorde att det vid skapande av bevisärende kunde bli fel bevisbenämning i ärendet om man dubbelklickade snabbt på önskad beviskombination.
2022/03/01

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 16 februari

Onsdagen den 16 februari installeras version 1.85 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 2 mars.

 • Inloggningssidan har fått ett nytt utseende, i likhet med som det ser ut för våra studenter.

 • Utseendet av  t.ex. meny, sidfot och meddelanden (som visas t.ex. vid “spara” och varningar) har förändrats. Fler vyer kommer ändras i kommande uppgraderingar för att få ett enhetligt utseende i hela Ladok.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Nationell översikt: Rättning har skett så att filtreringen nu fungerar korrekt.
 • Studiedeltagande: Nu loggas namnet på användaren som skapar individuellt tillfälle i ändringsloggen, istället för ‘feedevent@ladokintern’
 • Uppföljning: För att förbättra prestanda kan uppgift om lokal märkning endast tas med i underlaget om utsökningen är begränsad på lokal märkningsnyckel.
 • Uppföljning: HPR-rapporten kan nu köras om med samma avgränsningsparametrar som en tidigare rapportkörning samma dag, även om den tidigare rapportkörningen tagit för lång tid och gått till ’Hämtade rapportresultat’.
 • Uppföljning – Rapporten genomströmning kurstillfälle: Kolumnen ’Avklarad kurs’ kommer nu med i resultatet i samband med export av resultat, när checkboxen ’sammanställ per kön’ har valts.

Examen

 • Det går nu, via knappen “Visa ansökan” i ett bevisärende, att ta fram en tydlig bild av studentens bevisansökan i pdf-format. Denna funktionalitet är huvudsakligen framtagen för att möta Överklagandenämnden för högskolans behov av att i överklagandeärenden kunna se ursprunglig examensansökan. (Ny funktion).
 • Nu skrivs ordet “sida” ut med litet s istället för stort i sidnumreringen för Diploma Supplement.
 • När en annan merit med s.k. “annat ursprung” använts i ett tillgodoräknande så visas ursprungets eventuella alternativa benämning i den engelska fotnot som skapas för tillgodoräknandet.
 • Åtgärd för att motverka att fotnoter flyttas till ny sida i bevisdokumentet om platshållaren “Bevistext efter fotnot rak” hamnar på en ny sida.
 • Nu fungerar återigen visningen av ingående kurser för bevis som är kopierade i samband med sammanslagning av identiteter i Ladok. Felet fanns endast från och med version 1.84.0.
 • Nu visas alltid korrekt kurspaketering för kurser i bevisärendes kurslista som är koppade till kurspaketering.
 • Rättning så att rutan för att hantera texter i bevisdokumenten visas korrekt, även i de bevisärenden där bilagan “The Swedish higher education system” finns med. Felet uppstod inte för alla lärosäten.
 • Vid redigering av en dokumentkonfiguration med den s.k. UHR-bilagan blev det från version 1.84.0 ett icke stoppande systemfel, vilket nu är åtgärdat.

 

2022/02/15

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 2 februari 2022

Onsdagen den 2 februari installeras version 1.84 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 16 februari.

Nya och förbättrade funktioner

 • Annan merit: För ursprung av typen “Extern part” visas nu även den engelska benämningen i flera vyer, t.ex. i studentöversikten och i Ladok för studenter när meriten ingår i ett tillgodoräknande.
 • Annan merit: Ursprung av typen “Annat ursprung” kan nu även ges en alternativ benämning som visas i flera vyer, t.ex. i studentöversikten och i Ladok för studenter när meriten ingår i ett tillgodoräknande.
 • Behörigheter: Kolumner för avgränsningar på informationskategori visas nu i underlaget vid Exportera behörighetsprofiler (CSV).
 • Resultat: Vid rapportering visas inte längre någon varning i raden för de studenter som någon gång varit avstängda. Sedan tidigare visas hinder om användaren försöker spara ett examinationsdatum som sammanfaller med avstängningsperioden.
 • Resultat: Rättning så att det återigen går att ange modulresultat som underlag till resultat på helkurs, även i de fall det kunde uppstå hinder tidigare.
 • Studiedeltagande: Funktionen ”Registrera utifrån tidsperiod” kan nu inte längre nås från sin tidigare placering (under Studiedokumentation -> Kurs -> -> Deltagande -> Hantera Flera). Funktionen nås numera enbart via Studiedokumentation -> Hantera flera.
 • Uppföljning: För att förbättra prestanda kan uppgift om lokal märkning endast tas med i underlaget om utsökningen är begränsad på lokal nyckel.
 • Uppföljning: Vid gruppering på Kurspaketeringstillfälle visas nu fler uppgifter om tillfället i resultatet.
 • Uppföljning: Rättning så förstoringsglaset vid listboxar visar rätt val i de fall listboxen har beroenden till andra listboxar.
 • Utdata Sök population: Rättning så de kurser och kurspaketeringar som har minst ett tillfälle i status komplett och minst en version i status komplett kommer med i resultatet.

Examen

 • I Bevisinformation sorteras nu Bevistyper korrekt i listan.
 • I bevisärendens fotnotsvy visas nu endast de fotnoter som faktiskt kommer ut på bevisdokumentet. D.v.s. om någon specifik kolumn (t.ex. betyg) inte visas i bevisdokumentet så visas inte heller eventuella automatiska fotnoter för den kolumnen i bevisärendet.
2022/02/01

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Försenad uppdatering

Ladokkonsortiet meddelar att uppdateringen av Ladok tar längre tid än beräknat (04.00-07.00).  Det ni ser i Ladok är att “Systemarbete pågår”. Det finns inte något definitiv besked på när Ladok är igång igen.

2022/01/19

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 19 januari

Onsdagen den 19 januari installeras version 1.83 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 2 februari 2022.

Nya och förbättrade funktioner

 • Studiedeltagande: Funktionalitet för att registrera utifrån tidsperiod är nu även åtkomlig under Studiedokumentation -> Hantera flera.
 • Uppföljning: Nu fungerar gruppering när man grupperar både på Kurs och Kurstillfälle.
 • Utdata: I sök population visas nu korrekt versionsnummer vid val av kurstillfälle

Examen

 • Valboxar/selectboxar ryms nu bredvid varandra i dialogrutan för Beviskombination när det hanteras i Bevisinformation.
 • Nu går det att förhandsgranska bevisdokumentet även i Chrome och Edge för bevisbenämningar som innehåller kommatecken.
2022/01/18

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 5 januari

Onsdagen den 5 januari installeras version 1.82 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 19 januari 2022.

 

Förbättrade funktioner

 • Examen: Det går nu inte att klicka på knapparna “Förhandsgranska” och “Hantera texter” i ett bevisärende för en bevisbenämning som saknar bevismall kopplad till sig.
 • Ladok för studenter: Studieval visas nu med en räknare för hur många dagar det är tills valperioden öppnar eller stänger, likt visning av registrering.
 • Resultat: Inställda utbildningstillfällen visas överstrukna även vid resultatrapportering.
 • Uppföljning: Nu kan utsökningsparametrar sparas endast när alla obligatoriska fält är ifyllda.
2022/01/04

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

1 Kommentar Lämna en kommentar

Ny version 22 december

Onsdagen den 22 december installeras version 1.81 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 5 januari 2022.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Ladok för studenter: När ett registreringsintyg hämtas är nu valen “Koder för kurser, program m.m.” och “Studietakt, undervisningstid, undervisningsform och studieort” förvalda.
 • Resultat: Rättning i studentöversikten så att korrekt omfattning visas ut för en annan merit som ingår i ett tillgodoräknande.
 • Resultat: I översikten i flikarna “Rapportera” och “Attestera” summeras nu antal sparade och klarmarkerade resultat korrekt, så att studenter som fått ett tidigt avbrott efter det att resultatrapportering påbörjats inte längre inkluderas.
 • Resultat: När en användare klickar in på en kurs via “Rapportera”-fliken på startsidan visas nu en korrekt lista med studenter. Tidigare kunde studenter som var registrerade på en annan version av utbildningen visas.
 • Uppföljning: Utökad hantering för att begränsa och gruppera utifrån Lokal märkning har införts i uppföljningsrapporterna.
 • Ärendehantering: I fliken Mina ärenden på startsidan och i Studentärenden finns tre nya kolumner som visar ett ärendes koppling till kurspaketering, utbildningskod för kurspaketeringen och bilagor/noteringar.
 • Ärendehantering: I den nya kolumnen för Bilagor/Noteringar så finns möjlighet att se antal bilagor och noteringar för ett ärende och även öppna fönster för att visa bilagorna och noteringarna.

Examen

 • I Bevisinformation följer nu tidigare val med bättre mellan de olika flikarna.
 • Om en fotnot har exakt samma benämning på svenska och engelska som annan fotnot listas de nu på samma rad i fotnotslistan i bevisdokumentet.
 • Fördefinierad dubbelsidig utskrift för bilagan “The Swedish higher education system”, även kallad UHR-bilagan, är nu borttagen.

 

 

2021/12/21

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 8 december

Onsdagen den 8 december installeras version 1.80 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 22 december.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Studiedokumentation: Meddelandet vid sökning på kurs och kurspaketering utan tillfälle i status Komplett har förtydligats till följande: “Inga träffar. För träff krävs att sökt utbildning har minst ett tillfälle i status komplett. Utbildning utan tillfälle i status komplett kan sökas i Utbildningsinformation”
 • Studiedokumentation – Kurspaketering: Sökning visar nu endast tillfällen i status Komplett, dvs endast tillfällen med möjlighet till förväntat deltagande.
 • Ladok för studenter: Nu visas studieval och anmälan från och med att publicering sker av en  programtillfällesstruktur. Tidigare visades dessa endast under valperiod respektive anmälningsperiod.

Examen

 • Nu visas fotnoterna på samma sätt i bevisdokumentet oavsett om tillgodoräknandemål av typen “Annan specifikation” har utbildningstyp eller ej.
 • Antal tecken för examensinriktning har begränsats till 4, för att Nya och SCB ska kunna ta emot uppgifterna.
 • För att i ett bevisärende markera att ett resultat ska ingå i examen kan man nu även klicka på utbildningskoden för önskat resultat, alltså inte enbart radens checkbox.
 • För moduler som lagts till i kurslistan i bevisärenden har nu borttagningsfunktionaliteten ersatts med en papperskorgsikon istället för en dropdown.
 • Det går nu att använda bilagan “The Swedish Higher Education System” i sammanfogat bevisdokument även då beslut fattas utanför systemet.
 • Nu blir det inte längre dubbla noteringar att ärende påbörjats ifall det första examenshandläggaren gör vid hantering av ärende är att förhandsgranska.

 

2021/12/07

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 24 november

Onsdagen den 24 november installeras version 1.79 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 8 december.

 

Attestering fungerar återigen i Safari

Sedan en tid tillbaka har det inte gått att attestera via webbläsaren Safari i version 14.1 eller senare. Detta berodde på ett fel i webbläsaren. Vi har nu fått bekräftat att felet är rättat i senaste versionen av Safari (version 15.1).
Vi rekommenderar därför Mac-användare att uppdatera till senaste versionen av Safari, alternativt att attestera via en annan webbläsare, exempelvis Chrome, Firefox eller Edge.

Ny funktion

 • I vyn för en enskild student visas nu en indikation på fliken “Ärenden/Beslut” om det finns ej avslutade ärenden för studenten.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Sortering och paginering i vyn Mina ärenden förblir densamma vid uppdatering och sidbyte.
 • Studiedeltagande: Meddelandet för hinder för registrering då uppehåll finns har gjorts tydligare.
 • Studiedeltagande: Förtydligade meddelanden vid hinder att ta bort förväntat deltagande.
 • Utdata Resultat: Problemet med att ange flera Kurskoder i kombination med moduler är nu löst och inget felmeddelande med Valideringsfel dyker upp.
 • Uppföljning – Genomströmning kurspaketering: Rättning så antalet registrerade stämmer i förhållande till antalet förväntade deltagare.
 • Ändringslogg aktivitetstillfällen: Nu loggas även ändringar (tillagda/borttagna deltagare) för aktivitetstillfällen utan anmälan.
 • Ändringslogg aktivitetstillfällen: Nu finns en ny kolumn (Historiktyp) där det framgår om posten gäller aktivitetstillfälle där anmälan krävs eller som är utan anmälan.
 •  

Examen

 • Nu kan benämning för bevisbenämning, beviskombination och precisering vara upp till 200 tecken lång. Observera att vid överföring till NyA bryts bevisbenämningen vid 140 tecken.
 • Nu kan dokumentet “The Swedish higher education system” (“UHR-bilagan”), som refereras till i Diploma Supplement, hämtas direkt i Ladok. Både versionen som gäller från 2007 och versionen som gällde före 2007 är möjliga att hämta. Lokala dokumentkonfigurationer behöver skapas utifrån dokumenten. Dessa måste sedan kopplas till de bevisbenämningar där de ska användas. Observera att dokumentmallarna kommer att vara tillgänglig först under dagen den 24/11 (dvs. inte direkt vid uppgraderingen).
 • Problem med att fotnotslistan kunde orsaka onödig sidbrytning (med följden blank sida efter fotnoterna) är nu åtgärdat.
 • Nu visas informationsmeddelandet om skyddade personuppgifter ca 10 sekunder varje gång en handläggare med behörighetsprofilen “Bevis: Hantera bevis för student med skyddade identitetsuppgifter” öppnar ett bevisärende tillhörande en skyddad student.
 • Rättat en bugg som medförde att vald kurspaketering inte syntes i dropdown efter att bevis blivit utfärdat., version 1.79.2.
2021/11/23

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nyare inlägg Äldre inlägg