Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Visa rutor

Ny version 22 december

Onsdagen den 22 december installeras version 1.81 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 5 januari 2022.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Ladok för studenter: När ett registreringsintyg hämtas är nu valen “Koder för kurser, program m.m.” och “Studietakt, undervisningstid, undervisningsform och studieort” förvalda.
 • Resultat: Rättning i studentöversikten så att korrekt omfattning visas ut för en annan merit som ingår i ett tillgodoräknande.
 • Resultat: I översikten i flikarna “Rapportera” och “Attestera” summeras nu antal sparade och klarmarkerade resultat korrekt, så att studenter som fått ett tidigt avbrott efter det att resultatrapportering påbörjats inte längre inkluderas.
 • Resultat: När en användare klickar in på en kurs via “Rapportera”-fliken på startsidan visas nu en korrekt lista med studenter. Tidigare kunde studenter som var registrerade på en annan version av utbildningen visas.
 • Uppföljning: Utökad hantering för att begränsa och gruppera utifrån Lokal märkning har införts i uppföljningsrapporterna.
 • Ärendehantering: I fliken Mina ärenden på startsidan och i Studentärenden finns tre nya kolumner som visar ett ärendes koppling till kurspaketering, utbildningskod för kurspaketeringen och bilagor/noteringar.
 • Ärendehantering: I den nya kolumnen för Bilagor/Noteringar så finns möjlighet att se antal bilagor och noteringar för ett ärende och även öppna fönster för att visa bilagorna och noteringarna.

Examen

 • I Bevisinformation följer nu tidigare val med bättre mellan de olika flikarna.
 • Om en fotnot har exakt samma benämning på svenska och engelska som annan fotnot listas de nu på samma rad i fotnotslistan i bevisdokumentet.
 • Fördefinierad dubbelsidig utskrift för bilagan “The Swedish higher education system”, även kallad UHR-bilagan, är nu borttagen.

 

 

2021/12/21

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 8 december

Onsdagen den 8 december installeras version 1.80 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 22 december.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Studiedokumentation: Meddelandet vid sökning på kurs och kurspaketering utan tillfälle i status Komplett har förtydligats till följande: “Inga träffar. För träff krävs att sökt utbildning har minst ett tillfälle i status komplett. Utbildning utan tillfälle i status komplett kan sökas i Utbildningsinformation”
 • Studiedokumentation – Kurspaketering: Sökning visar nu endast tillfällen i status Komplett, dvs endast tillfällen med möjlighet till förväntat deltagande.
 • Ladok för studenter: Nu visas studieval och anmälan från och med att publicering sker av en  programtillfällesstruktur. Tidigare visades dessa endast under valperiod respektive anmälningsperiod.

Examen

 • Nu visas fotnoterna på samma sätt i bevisdokumentet oavsett om tillgodoräknandemål av typen “Annan specifikation” har utbildningstyp eller ej.
 • Antal tecken för examensinriktning har begränsats till 4, för att Nya och SCB ska kunna ta emot uppgifterna.
 • För att i ett bevisärende markera att ett resultat ska ingå i examen kan man nu även klicka på utbildningskoden för önskat resultat, alltså inte enbart radens checkbox.
 • För moduler som lagts till i kurslistan i bevisärenden har nu borttagningsfunktionaliteten ersatts med en papperskorgsikon istället för en dropdown.
 • Det går nu att använda bilagan “The Swedish Higher Education System” i sammanfogat bevisdokument även då beslut fattas utanför systemet.
 • Nu blir det inte längre dubbla noteringar att ärende påbörjats ifall det första examenshandläggaren gör vid hantering av ärende är att förhandsgranska.

 

2021/12/07

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 24 november

Onsdagen den 24 november installeras version 1.79 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-7 (OBS) när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 8 december.

 

Attestering fungerar återigen i Safari

Sedan en tid tillbaka har det inte gått att attestera via webbläsaren Safari i version 14.1 eller senare. Detta berodde på ett fel i webbläsaren. Vi har nu fått bekräftat att felet är rättat i senaste versionen av Safari (version 15.1).
Vi rekommenderar därför Mac-användare att uppdatera till senaste versionen av Safari, alternativt att attestera via en annan webbläsare, exempelvis Chrome, Firefox eller Edge.

Ny funktion

 • I vyn för en enskild student visas nu en indikation på fliken “Ärenden/Beslut” om det finns ej avslutade ärenden för studenten.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Sortering och paginering i vyn Mina ärenden förblir densamma vid uppdatering och sidbyte.
 • Studiedeltagande: Meddelandet för hinder för registrering då uppehåll finns har gjorts tydligare.
 • Studiedeltagande: Förtydligade meddelanden vid hinder att ta bort förväntat deltagande.
 • Utdata Resultat: Problemet med att ange flera Kurskoder i kombination med moduler är nu löst och inget felmeddelande med Valideringsfel dyker upp.
 • Uppföljning – Genomströmning kurspaketering: Rättning så antalet registrerade stämmer i förhållande till antalet förväntade deltagare.
 • Ändringslogg aktivitetstillfällen: Nu loggas även ändringar (tillagda/borttagna deltagare) för aktivitetstillfällen utan anmälan.
 • Ändringslogg aktivitetstillfällen: Nu finns en ny kolumn (Historiktyp) där det framgår om posten gäller aktivitetstillfälle där anmälan krävs eller som är utan anmälan.
 •  

Examen

 • Nu kan benämning för bevisbenämning, beviskombination och precisering vara upp till 200 tecken lång. Observera att vid överföring till NyA bryts bevisbenämningen vid 140 tecken.
 • Nu kan dokumentet “The Swedish higher education system” (“UHR-bilagan”), som refereras till i Diploma Supplement, hämtas direkt i Ladok. Både versionen som gäller från 2007 och versionen som gällde före 2007 är möjliga att hämta. Lokala dokumentkonfigurationer behöver skapas utifrån dokumenten. Dessa måste sedan kopplas till de bevisbenämningar där de ska användas. Observera att dokumentmallarna kommer att vara tillgänglig först under dagen den 24/11 (dvs. inte direkt vid uppgraderingen).
 • Problem med att fotnotslistan kunde orsaka onödig sidbrytning (med följden blank sida efter fotnoterna) är nu åtgärdat.
 • Nu visas informationsmeddelandet om skyddade personuppgifter ca 10 sekunder varje gång en handläggare med behörighetsprofilen “Bevis: Hantera bevis för student med skyddade identitetsuppgifter” öppnar ett bevisärende tillhörande en skyddad student.
 • Rättat en bugg som medförde att vald kurspaketering inte syntes i dropdown efter att bevis blivit utfärdat., version 1.79.2.
2021/11/23

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Förändrad inloggning på LU (CAS)

LU har bytt version av inloggningssytemet CAS. Någon gång under torsdagen 25 november kommer den gamla versionen helt att stängas. Detta påverkar bl.a. inloggning till Ladok, och gäller samtliga användare som ännu loggar in via idpv3.lu.se. Har du redan bytt till idpv4 berörs du inte.

Om man försöker logga in efter nerstängningen av idpv3 kommer man att mötas av ett inte helt tydligt felmeddelande. Det är därför bättre att byta före torsdag 25/11. Men även om man missar går det att fixa senare.

Här är en guide för bytet.

 

Här ser man hur det ser ut när man loggar in. I detta fallet har användaren redan bytt till idpv4 (se allra längst upp i bilden, i webbläsarens adressfält).

Om det står idpv3 på motsvarande bild när man loggar in ska man istället backa till Seamless access-sidan.

 

Tyvärr framgår det inte här vilken version av LU:s inloggningstjänst man använder, men det spelar mindre roll. Om man på bilden ovan ser idpv3 och inte idpv4, så ska man här klicka på Edit. Då kommer man till

 

Här klickar man på det blåa krysset på raden för LU. Sedan klickar man på Done.

När detta är klart har man inga förvalda lärosäten för att logga in. Då får man göra en sökning på “Lund University” igen. När det är klart kommer webbläsaren åter ihåg ditt val, men då den nya inloggningsadressen (idpv4). Efter det fungera allt som tidigare.

2021/11/17

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

3 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 10 november

Onsdagen den 10 november installeras version 1.78 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 24 november.

Förbättrade funktion och viktiga rättningar

 • Studentinformation: Nu är fältet Beskrivning inte längre obligatoriskt vid dokumentation av Uppnådd andel.
 • Studiedeltagande: Nu visas tillståndet “Registrerad, perioden passerad” när tillfällets period är passerad för kurs som enligt dess utbildningstyp inte kan få resultat (t.ex. utbytesåtagande).
 • Uppföljning: Rapporten “Genomströmning kurstillfälle” – Nu framgår antal återbud i rapportresultatet.
 • Uppföljning: Uppgift om förväntade deltagare och återbud skrivs nu ut i underlaget som kan hämtas för rapporterna “Genomströmning kurstillfälle” och “Genomströmning kurspaketeringstillfälle”.
 • Uppföljning: Rättat så att rapporten “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” hanterar terminer med slutdatum i maj korrekt.
 • Ändringslogg aktivitetstillfällesanmälan: Beskrivning som visas när anmälan tagits bort p.g.a. tidigt avbrott eller borttagning av registrering har ändrats till “Borttagen p.g.a. att studiedeltagande saknas”.
 • Ärendehantering:  Möjlighet att ta bort tilldelning av ärende, förbättring av sortering och paginering samt möjlighet att välja kolumner. Förändrat kontroll av knappar i vyn Studentärenden så att de tänds/släcks på samma sätt som i fliken Ärenden/beslut.

Examen

 •  Eventuell titel i bevis kommer nu i möjligaste mån att skrivas ut på samma sida som sin rubrik i bevisdokumentet, även i de fall dispositionsordningen inte är standard. Detta gäller så länge titeln ligger direkt under rubriken i dispositionslistan, alltså inte om exempelvis en kurs lagts in mellan rubrik och titel.
 • I bevisärendens kurslista har en kolumn för kurspaketering tillkommit.
 • Vid hantering av bevistyp och bevisbenämning i Bevisinformation visas nu preciseringsmöjligheter i alfabetisk ordning.
 • I fliken “Fördefinierade texter” i Bevisinformation visas inte längre bevistexter från föregående vald bevisbenämning om den aktuella bevisbenämningen saknar bevismall. Då är det istället tomt.
 • Efter byte av bevisbenämning i ett bevisärende visas nu korrekta dokument när man förhandsgranskar.

2021/11/09

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 27 oktober

Onsdagen den 27 oktober installeras version 1.77 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 10 november.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Startsidan: Länkar i attestera-fliken som leder till aktivitetstillfällen fungerar återigen.
 • Länkar till Ladok fungerar nu även för personer som inte är inloggade i Ladok när hen klickar på länken. Efter inloggning visas sidan som länken leder till. Tidigare visades startsidan efter inloggning.
 • Aktivitetstillfällen: Vid kopiering och ändring av ett aktivitetstillfälle visades tidigare även det gamla datumet i steget förhandsgranskning.
 • Ladok för studenter: Aktivitetstillfällen för kurstillfällen där studenten har avbrott visas inte längre för studenten.
 • Ladok för studenter: Om ett aktivitetstillfälle är inställt så visas det nu för studenter.
 • Studiedeltagande: Vid tidigt avbrott sparas från och med nu inlagd information om extern referens samt anteckning. Informationen visas i studiedeltagandefliken samt i ändringsloggen.
 • Studiedeltagande: Funktionalitet för att ta bort avbrott/avklarad/uppehåll på kurspaketering finns nu under “Välj” på respektive avbrott/avklarad/uppehåll.
 • Tillgodoräknande: Tydligare felmeddelande visas nu om användaren försöker tillgodoräkna en hel kurs där studenten är registrerad. För att ett tillgodoräknande ska kunna göras måste först avbrott läggas in på aktuell kurs.
 • Utdata Utbytesstudier: Nu är det möjligt att ta ut CSV-fil på valet utbytesavtal.
 • Uppföljning – rapporterna Genomströmning kurspaketeringstillfälle och Genomströmning kurstillfälle: rättning av beräkning av antal registrerade.

Examen

 • Det är nu möjligt att via Bevisinställningar ställa in hur titel ska skrivas ut på bevisdokument om originaltitel och alternativ titel är identiska. Om ingen inställning görs skrivs de ut som tidigare, alltså utskrift av både originaltitel och alternativ titel (rak och kursiv stil). Inställning kan göras för att bara skriva ut titel en gång, antingen med rak stil eller kursiv stil.
 • I bevisärenden går det nu inte längre att ändra ordning i dispositionslistan efter utfärdande via knappen “Återställ till standard”.
 • För bevisärenden vars bevisbenämning inte har någon bevismall kopplad till sig (vilket kan förekomma i vissa gamla inkonverterade bevisbenämningar) så blev det systemfel ifall den aktuella bevistypen fått bevisinställningen “Alla dokument som hör till bevisärendet sammanfogas till ett aktiverat” i Bevisinformation. Detta är nu åtgärdat.
 • Rättat så att bilagor som tagits bort av student även tas bort för administratörer (gäller om de laddar upp och tar bort bilaga före de skickar in ärendet).

 

2021/10/26

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 13 oktober

Onsdagen den 13 oktober installeras version 1.76 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 27 oktober.

Nya och förbättrade funktioner

 • När en student gjort en import av utländska meriter via Emrex, kan Ladok nu tolka dem automatiskt och helt eller delvis lägga in dem som “Andra meriter”. EMREX är en digital tjänst för överföring av studieresultat mellan länder och lärosäten.
 • Resultat: I modulöversikten av en kurs filtreras nu aktivitetstillfällen äldre än 180 dagar bort och ersätts med en länk.
 • Resultat: Vid val av rättande lärare på aktivitetstillfälle så räcker det nu att lärarna har behörighet till ett av utbildningstillfällena för att kunna väljas.
 • Uppföljning: I rapporten “Genomströmning kurstillfälle” undantas nu tidiga avbrott från sammanställning och underlag.

Viktiga rättningar

 • Resultat: I modulöversikten av en kurs sorteras nu aktivitetstillfällen efter datum, senast först. I andra hand i alfabetisk ordning på benämning.
 • Resultatintyg: Rättning så att alla tillgodoräknade moduler i en kurs kommer med i resultatintyg.
 • Uppföljning: I genomströmningsrapporterna redovisas nu tillfällesbyte till tidigare tillfälle på ett korrekt sätt.

Examen

 • Nu finns möjlighet att lägga in en bakgrundsbild för bevisdokument (bevis, Diploma Supplement och yrkeslärarbilaga). För att kunna använda sig av funktionaliteten behöver lärosätena skicka in bakgrundsbilder i svg-format via ett beställningsärende (beställningsmallen “Konfigurera intyg eller bevis”).
 • Vid visning av en bevistyp i Bevisinformation sorteras nu utbildningstyperna efter kod. Vid redigering/nyskapande av bevistyp sorteras nu listan med de nationella examensgrupperna efter kod.
 • Rättning så att snabbkommandot ctrl+s även fungerar för att stänga dialogrutan efter att man bifogat en bilaga i ett bevisärende. Problemet fanns enbart om man använde Firefox.
 • För examen vars beslut fattas utanför systemet är nu inte längre knappen “Ta fram dokument” tillgänglig i bevisärenden redan i status “Inkommet”, utan först efter att en handläggare blivit tilldelad ärendet.

 

2021/10/12

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

1 Kommentar Lämna en kommentar

Intyg/examensbevis

Dagens Ladokuppdatering innehåller fel gällande intyg och examensbevis. Dessa förses med en vattenstämpel “TEST”.

Felet är rapporterat och kommer att rättas snarast.

2021/09/29

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

1 Kommentar Lämna en kommentar

Ny version 29 september

Onsdagen den 29 september installeras version 1.75 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 13 oktober.

Nya och förbättrade funktioner

 • Aktivitetstillfälle: Vid skapande och ändring av aktivitetstillfälle visas även vilken kursversion som kurstillfället går mot samt vilken betygsskala modulerna har.
 • Aktivitetstillfälle: På anonyma aktivitetstillfällen sorteras deltagarna efter anonymkod om användaren inte har behörighet att se vilken student som har vilken anonymkod. Tidigare gjordes sorteringen på studentens namn.
 • Resultat: Användare kan nu aviseras när det finns studenter klara för resultat på hel kurs. Inställning gällande avisering ställs in i Medarbetarrättigheter – Rapporteringsrättigheter för respektive kurs och medarbetare. Medarbetaren aviseras när en student fått alla moduler i kursen attesterade. Är du redan inlagd som rapportör för kurs och vill ha  aviseringar om att det finns resultat på hel kurs att rapportera behöver denna uppgift läggas till i  Medarbetarrättigheter för respektive kurs.
 • Uppföljning: Nu finns möjlighet att se uppdelning på kön för rapportresultat för rapporten Genomströmning kurstillfälle.
 • Ärendehantering: Indikator tillagd som visar att det finns bilagor i alla typer av studentärenden.
 • Bevis och intyg: För alla bevis och intyg som skapas i någon testmiljö skrivs nu en vattenstämpel ut med ordet “TESTMILJÖ”.

Viktiga rättningar

 • Studiedeltagande: Nu ger filtrering på utbildningstypsgrupp korrekt resultat vid sökningar i Kurs, Kurspaketering och i utdatafunktionerna “Deltagande kurs”, “Deltagande kurspaketering” samt “Resultat”.
 • Studentöversikt: Nu visas indikation på att utfärdat bevis finns även för kursbevis.
 • Uppföljning: För rapporten “Genomströmning kurstillfälle” visas nu information om yttre kurspaketering även i de fall återbud har lämnats på kurstillfälle.
 • Uppföljning: För rapporterna “Genomströmning kurstillfälle” och “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu rapportsammanställning vid utsökningsdatum xxxx-07-31, denna gav tidigare en blank rapport.

Examen

 • Nu finns möjlighet att dölja tabellkolumner i bevisärendets kurslista
 • Nu ändras status i bevisärenden från “Tilldelad” till “Behandlas” vid fler händelser, t.ex. vid förhandsgranskning av bevisdokumentet.
 • Information om avbrott på kurspaketering (Huvudsaklig och Underliggande) visas nu vid koppling till och rättning av ett bevisärende.
 • Nu visas information om tillgodoräknande på del av kurs i bevisärenden, även för kurser från annat lärosäte.
 • Rättning så att titel som ligger på modulnivå inte tas med i bevisunderlaget om man väljer att ta med moduler i bevis, men inte väljer just den modul där titeln ligger. Om titeln ligger på helkursnivå tas den inte längre med om man enbart väljer att ta med moduler från aktuell kurs.
 • Notering läggs nu åter in bevisärenden i de fall som meriter som varit markerade i bevisärende blir ogiltiga via exempelvis byte av bevisbenämning eller rättning/borttagning av attesterat resultat.
2021/09/28

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 15 september

Onsdagen den 15 september installeras version 1.74 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 29 september.

Nya och förbättrade funktioner

 • Resultat: Vyerna för att rapportera och attestera resultat på antingen ett kurstillfälle eller ett aktivitetstillfälle har förbättrats. 
 • Resultat: Användbarhetsförbättringar har genomförts på flera sidor för resultat. T.ex. finns knappar (istället för rullista) för att välja betyg i enpersonsrapporteringen, det finns en ny väljare för “Visa moduler” i fliken Resultatuppföljning och sökfältet “utb.kod” har bytt namn till “kurskod” i olika utsökningar rörande resultat och tillgodoräknande. Manualerna kommer att uppdateras inom kort på https://lu.account.box.com/.
 • Resultat: Det går nu även att exportera till CSV från attesteringsvyn.
 • Aktivitetstillfällen: Det går nu att kopiera ett redan skapat aktivitetstillfälle. Sök fram aktivitetstillfällen och välj sedan “Kopiera” i raden för ett tillfälle. Alla fält kopieras då till ett nytt aktivitetstillfälle, vilket kan redigeras innan det sparas.
 • Aktivitetstillfällen: I översikten för aktivitetstillfällen går det att anpassa vilka kolumner som visas.
 • Aktivitetstillfällen: I deltagarfliken visas antalet tillagda studenter samt anmälda studenter tydligare.
 • Resultat: I översikten i flikarna Rapportera och Attestera går det att ändra vilken version av kursen man arbetar med. När val av version har gjorts så visas det senaste kurstillfället på versionen.
 • Studentöversikten: Indikation (en blå ikon) visas i vyn översikt för student i det fall studenten har: Kontaktuppgifter, Utfärdade bevis, Grupptillhörighet eller Anteckningar
 • Tillgodoräknande: Rättning av redan beslutade tillgodoräknanden går inte längre att koppla till kurspaketeringar med återbud.
 • Uppnådd andel: En förbättrad periodväljare finns i dialogrutan för att dokumentera uppnådd andel för en doktorand.
 • Uppföljning: I rapporterna “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” och “Genomströmning kurstillfälle” redovisas nu händelser efter 31 juli på höstterminen istället för på vårterminen. Det gäller alla perioder (även registrering på kurstillfälle på kurspaketeringstillfällets första period) och alla händelser, t.ex. registreringar, avbrott, uppehåll etc.

Viktiga rättningar

 • Uppföljning: I rapporten “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu uppgift om uppehåll och om utfärdad examen på korrekt kurspaketeringstillfälle, även i de fall studenten har gjort kurspaketeringstillfällesbyte.
 • Uppföljning: I rapporten “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” visas nu uppgift om avklarad utbildning och datum för avklarad kurspaketering, om kurspaketering markerats som avklarad under en termin när ingen registrering/omregistrering genomförts.

Examen

 • I bevisdokumentet hålls nu alltid rubrik för titel och själva titeln ihop, så att titeln aldrig kan hamna på en annan sida än dess rubrik.
 • I bevisärendens kurslistor visas nu kompletterande uppgifter, såsom huvudområde och successiv fördjupning, även för mål i tillgodoräknande av typen kurs.
 • I TG-rutan som visas i kurslistan och i fotnotsvyn i bevisärenden, för kurser som har tillgodoräknande på del av kurs, visas nu information om att beslutsfattare eller examinator saknas i de fall då namn inte finns att tillgå när tillgodoräknandet eller grunden är inkonverterade från gamla Ladok. (Tidigare visades i dessa fall “Informationskonverterare Informationskonverterare ” respektive “ik ik”.)
 • Utseendet på tabellen i Fotnotsvyn har justerats gällande Benämning, Utb.kod, radbrytningar och format för TG Mål/Grund.
 • Nu finns möjlighet att via Bevisinställningar (i Bevisinformation) ange om bevisdokumentet ska produceras i en sammanfogad pdf, alltså bevis, DS, och eventuell yrkeslärarbilaga sammanfogat, eller om det ska vara separata filer.
 • I bevisärenden är nu kurslistans olika tabeller synkade så att bredden är densamma för dem alla, vilket gör att det ser mindre rörigt ut i de fall studenten har meriter av många olika slag.
 • Fältet för engelska fotnoter har i gränssnittet fått korrekt maxbegränsning av antal tecken som går att mata in.

Ladok för studenter

 • Aktivitetstillfällen som tillåter studenter med godkänt resultat att anmäla sig, visas även för studenten när kursen är avklarad.
2021/09/14

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Nyare inlägg Äldre inlägg