Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Visa rutor

Ny version 14 september

Onsdagen den 14 september installeras version 2.0 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 28 september.

Ny funktionalitet

 • Studiedokumentation: Deltagande i Kurs och deltagande i Kurspaketering kan nu exporteras till CSV-fil.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

Aktivitetstillfälle

 • Vid skapande av aktivitetstillfälle har första steget i dialogrutan delats upp i två, så att alla fält visas utan att man behöver skrolla.
 • Vid skapande av aktivitetstillfälle kan man nu i steg 3, “Avser”, ta bort alla kurstillfällen som tillhör en viss kursversion, för att förenkla hanteringen av moduler som inte kan kombineras.
 • Vid val av kurstillfällen som ett aktivitetstillfälle avser kan nu listan över kurstillfällen filtreras så att endast kurstillfällen från en viss version visas.
 • Vid ändring av aktivitetstillfällen visas inte längre kurstillfällen som redan är tillagda i steg 3, “Välj kurstillfälle”.
 • Vid skapande av aktivitetstillfälle är ordningen på datumalternativ ändrad så “Datum med klockslag” är överst och förvalt.
 • Nu finns ett beräkningsstöd för att lägga in anmälningsperiod. När ett aktivitetstillfälle skapas kan användaren ange hur många dagar före examinationsdatumet som anmälningsperioden ska öppna och stänga, då lägger systemet in korrekt anmälningsperiod.
 • Vid skapande av aktivitetstillfälle finns ett nytt fält för “Ansvarig” för examinationstillfället. 5 användare med aktiv behörighetsprofil på lärosätet kan väljas. Valda användare visas ut i Ladok för personal och i Ladok för studenter.
 • Vid skapande av aktivitetstillfälle kopieras texten i fältet “Svenskt namn” till fältet “Engelskt namn”. Den kopierade texten är markerad och kan skrivas över direkt.
 • Vid skapande av aktivitetstillfälle sparas nu flera val i webbläsarens cookies: val av datum, anonymiseringskod, tillåt anmälan för studenter med godkänt resultat samt anmälan.
 • Deltagarlistan kan nu filtreras på deltagarnas status: Tillagd, Anmäld och Avanmäld (eller en kombination av dessa). Bara framfiltrerade deltagare tas med i adresslistan och i CSV-fil vid export.
 • Dialogrutan för att lägga till deltagare via kurstillfälle har förändrats så det är enklare att lägga till studenter och sökningen är mer flexibel. På aktivitetstillfällen där anmälan krävs går det att lägga till och anmäla studenter i ett steg.
 • Ladok för studenter: När studenten gör avbrott eller återbud visas information om det tydligare i bekräftelsedialogen.
 • Sök kurstillfälle: Nu kan användaren välja vilka sökparametrar och kolumner som visas på sidan. Som default visas 5 av 14 möjliga. Valet sparas i webbläsarens cookies.
 • Studentöversikt: Nu summeras totalen inom program korrekt, även om ingående kurser har olika enheter t.ex. hp eller hp-k.

 

2022/09/13

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 31 augusti

Onsdagen den 31 augusti installeras version 1.99 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 7 september.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Annan merit: I studentöversikten visas nu även alternativ benämning för de Andra meriter som utgör grund för ett tillgodoräknande.
 • Annan merit: På sidan “Andra meriter” i fliken “Studentuppgifter” visas nu även alternativ benämning för de Andra meriter som är listade där.
 • Studieaktivitet och -finansiering: På sidan “Dokumentera studieaktivitet och -finansiering för flera” tar nu utsökningen även med doktorander där ämnestillfället är pågående och studieperiodens slutdatum har passerat.

Examen

 • Anteckningar på kurspaketeringsnivå visas nu med korrekt källa i bevisärenden, även för ej påbörjade kurspaketeringar.
 • Nu visas målen för ett tillgodoräknande i alfabetisk ordning utifrån benämning (inkl siffror) i både bevisärendet och i själva bevisdokumentet, då man valt att visa målen i beviset. Tidigare skedde sorteringen på kurskod,

2022/08/30

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 17 augusti

Onsdagen den 17 augusti installeras version 1.98 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 31 augusti.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfällen. Nu fungerar återigen paginering av deltagarlistan korrekt. Om man tidigare tog bort eller avanmälde en student så skickades användaren tillbaka till sidan 1. Nu stannar man kvar på den sida man tog bort studenten från.
 • Ändringslogg aktivitetstillfälle: Nu fungerar mouseover även i kolumnen för Aktivitetstillfälle. Håll muspekaren över benämningen och hela texten visas. Detta fungerar sedan tidigare i kolumnerna Kurs och Modul.
 • Studiedeltagande: Varningstriangel visas nu som förväntat i samband med behörighetsvillkor på student.
 • Studieaktivitet och finansiering: Utsökning av doktorander tar nu även med doktorander där ämnestillfället är pågående och studieperiodens slutdatum har passerats.
2022/08/16

Inlägget postades i

Okategoriserade

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 6 juli

Onsdagen den 6 juli installeras version 1.95 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06.

Under resten av sommaren kommer nya versioner var annan onsdag (20/7, 3/8) och även då är Ladok inte tillgängligt mellan ca kl 04-06. Sannolikt kommer mycket få nyheter under den tiden, och vi kommer bara blogga om det är något som påverkar tillräckligt mycket.

Föregående somrar har inga nya versioner installerats under semestern, så detta är en ändring jämfört med tidigare.

Nyheter 6/7

 • Utdata: Nu tas hela resultatet med vid export av Adresslista, inte enbart de poster som visas på skärmen. Gäller samtliga utdatafunktioner (Studiedokumentation -> Utdata).
 • Praktik/Intyg: Om det finns praktik dokumenterad för en student (student -> Studentuppgifter -> Praktik) så kan det nu visas ut på ett resultatintyg. När studenter eller personal hämtar ett resultatintyg är det valbart att ta med information om praktik. När studenter hämtar ett nationellt resultatintyg så tas alltid information om praktik med.
2022/07/05

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar


Ny version den 22 juni

Onsdagen den 22 juni installeras version 1.94 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den  6 juli.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

Aktivitetstillfällen:

 • CSV-exporten av deltagarlistan har utökats så att även studentens nuvarande status på aktivitetstillfället visas och vilket datum som statusen senast ändrades.
 • I deltagarlistan har kolumnen “Mer information” lagts till. Här visas om studenten redan har godkänt resultat på modulen, har avbrott på kursen eller har en avstängning under perioden för aktivitetstillfället.
 • I deltagarlistan har visningen av anmälan förändrats. Istället för att visa datum för anmälan så visas status “Anmäld”, och för avanmälda studenter visas status “Avanmäld”. Genom att klicka på statusikonen visas alla förändringar av studentens deltagande på aktivitetstillfället, vem som genomfört ändringen samt tidpunkt för ändringen (i historiken visas bara ändringar som skett från och med 22 juni).
 • Ändringsloggen för aktivitetstillfällen har förändrats, exempelvis framgår det nu tydligare vad som har gjorts (tillagd/anmäld/o.s.v.) och vilken modul som avses.
 • I vyn för att söka fram aktivitetstillfällen visar nu periodväljaren även nästkommande termin/halvår automatiskt. Tidigare visades bara innevarande och passerade perioder.
 • Uppföljning: I underlaget till “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” finns nu uppgift om “Datum för utfärdat bevis”. IO_GENOMSTROMNING_KURSPAKETERING har också kompletterats med uppgiften.
 • Uppföljningsrapporten “Genomströmning kurspaketeringstillfälle”: I summeringen av antal återbud redovisas endast senaste förekomsten (i de fall en student har flera antagningar/återbud till samma kurspaketeringstillfälle).
 • Uppföljningsrapporten “Genomströmning kurstillfälle”: Nu visas antal återbud i rapportresultatet.
 • Uppföljningsrapporten “Helårsstudenter”: Nu hämtas kursbenämning från senaste kursversion i underlaget.

Examen

 • Delning av examen: I Ladok för studenter framgår det innan en ny delning av examen skapas att kontrollkoden kommer att vara giltig i 6 månader.
 • Delning av examen: I de fall som kontrollkoden gått ut tidsmässigt eller om någon ingående examen har makulerats visas nu ett felmeddelande för den som kontrollerar en examen (t.ex. en potentiell arbetsgivare).
 • “Övriga bevisärenden” i ett bevisärende uppdateras nu korrekt, även om flera ärenden skapas direkt efter varandra för en och samma student.
 • Examen: Rättning så att tomma bevistexter inte längre ska kunna orsaka en tom sistasida i bevisdokumentet.
2022/06/21

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version den 8 juni

Onsdagen den 8 juni installeras version 1.93 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den  22 juni.

Ny funktionalitet

 • Studieaktivitet och -finansiering: Under Studiedokumentation -> Hantera flera finns det nu möjlighet att dokumentera studieaktivitet och -finansiering för flera doktorander samtidigt. Detta gäller för utbildning på forskarnivå.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfälle: Justerat så att rubriker inte klipps av i steget “Förhandsgranska” vid skapande av ett aktivitetstillfälle. Överst på sidan för ett aktivitetstillfälle finns nu en länk som leder till kurssidan för de kurstillfällen som aktivitetstillfället gäller. Länken visas i alla flikar på aktivitetstillfället (rapportera, attestera och deltagande).
 • Intyg: Rättning så att angiven enhet visas i resultatintyget tillsammans med tillgodoräknad omfattning. Tidigare saknades enhet ifall man inte valt någon utbildningstyp för “Tillgodoräknas som”.
 • Studiedeltagande: I vissa lägen visades anteckning på översikten inte tillsammans med den kurspaketering som den var kopplad till, utan som studentanteckning. Det är nu korrigerat.
 • Uppföljning: I “Studiedeltagande-registrering” finns det nu möjlighet att välja utbildningssamarbete som extra information vid export, istället för att uppgifterna alltid kommer med i underlagsfilen.
 • Uppföljning: I rapporten ”Studenter utan godkända resultat” och i ”Studenter utan påvisbar aktivitet” har möjlighet att ange uttagsdatum tagits bort.
 • Ärendehantering: Det går inte längre att vare sig lägga till eller ta bort bilagor och notering på avslutade ärenden. Ifall en bilaga eller notering skulle behöva läggas till eller tas bort måste ärendet först återöppnas.

Examen

 • Eventuella mellanslag före eller efter personnummer eller kontrollkod trimmas nu bort i fälten på kontrollera-sidan, så att dessa inte gör att kontroll av examen misslyckas.
 • Nu fungerar det att kontrollera examen även om man angett bokstaven i interimspersonnummer som gemen, eftersom den automatiskt ändras till versal.
 • Bevisdokumenten har tillgänglighetsanpassats.
 • Visning av bevisansökan har förbättrats. Rubrik för tillgodoräknande och första tillgodoräknande hålls nu ihop. Om studenten angivit väldigt många bilagor kan inte bilagelistan råka fortsätta utanför sidan. Tabellerna för resultat och tillgodoräknanden har förbättrats ur tillgänglighetsaspekt.
 • Nu blir det inte längre en onödig blankrad på visningssidan för kontroll av examen i de fall då “Datum för avslutade studier” saknas för en viss examen.
 • Om man skapat ett bevisärende och råkar avbryta innan man valt bevisbenämning så behöver man inte längre gå ut ur ärendet och in igen för att åter få en möjlighet att välja bevisbenämning.
 • Om utfärdat bevis är borttaget är knapparna för “Förhandsgranska” och “Ta fram dokument igen” inte längre tillgängliga.
 • Sammanslagna fotnoters fotnotsnummer listas nu i rätt ordning även då första siffran av de sammanslagna är större än 9, och andra fotnoter finns som har än större fotnotssiffra.
2022/06/07

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version den 25 maj

Onsdagen den 25 maj installeras version 1.92 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 8 juni.

Nya funktioner

 • Studiedokumentation – Avancerat – Studentärenden: I vyn för studentärenden finns en ny flik, “Utdata”, som gör det möjligt att söka fram statistik. Det går att söka fram handläggningstid för ärenden samt antal ärenden som inkommit eller avslutats per år.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Resultat: Anteckningsrutan vid attestering som togs bort i version 1.88.0 har nu lagts tillbaka.
 • Sök student: Om man gjort en filtrering i kolumnerna “Senaste kursregistrering” eller “Ingår i kurspaketering” och därefter döljer kolumnen så kommer sidan inte att filtrera på det nu dolda värdet.
 • Uppföljningsrapporter: Det är nu möjligt att ta med endast svenska eller engelska kolumner i exportunderlaget.

Examen – Nya funktioner

 • Anteckningar som gjorts om studentens studier kan nu läsas direkt i bevisärendet.
 • Ikon med siffra visas nu i bevisärendet om det finns information om överlappning.
 • Information om en students praktik kan nu läsas direkt i bevisärendet.
 • Information om en students redan utfärdade examina, vid såväl eget som annat lärosäte, kan nu läsas direkt i bevisärendet. Om detta finns visas en ikon med antalet.
 • Information om en students övriga bevisärenden vid det egna lärosätet visas nu direkt i bevisärendet. Om detta finns visas en ikon med antalet.

Examen – Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Fotnotsnumret i bevisärendets fotnotsvy ska nu alltid stämma överens med fotnotsnumret på bevisdokumentet.
 • I bevisärendens kurslista visas nu information om eventuell koppling till kurspaketering för tillgodoräknande.
 • Kurslistans kolumn “Kompletterande uppgifter” har nu delats upp i två kolumner, “Utbildningstyp” och “Kompletterande uppgifter”. Handläggaren kan nu välja att dölja någon av kolumnerna vid handläggning.
 • Fel vid val i bevisinställning är nu åtgärdat så att valet behålls om handläggaren går in och ut ur funktionen utan att göra några ändringar.
 • Felmeddelande kommer nu inte längre vid visning av bevisärende som är avslutat men inte har någon vald bevisbenämning.
 • Ytterligare en justering har gjorts för att förhindra att rubrikrad för kursinnehåll skrivs ut på senare sida i examensbeviset där inget kursinnehåll finns.
2022/05/24

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version den 11 maj

Onsdagen den 11 maj installeras version 1.91 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 25 maj.

Nyheter rörande tillgodoräknande och bevis

 • När ett ärende avslutas går det nu att ange en “Understatus”, det kan användas för att förtydliga vilket beslut som har fattats i ärendet. Välj ett av alternativen: Bifall, avslag eller utan åtgärd. Observera att detta inte gäller vid masshantering. Studenten ser inte vilken understatus som valts.
  • På sidan “Studentärenden” går det att söka fram ärenden som avslutats med viss understatus. Välj understatus i fältet “Ärendestatus”.
  • Om ett ärende avslutas automatiskt av Ladok (t.ex. när ett ärende för tillgodoräknande attesteras) läggs ingen understatus in.

Det går bara att lägga in en understatus när man är inne i ett ärende, så om ärenden avslutas på sidan “Studentärenden” går det inte att lägga in en understatus.

Förbättrade funktioner

 • Studiedokumentation – Student: Vid sök i Sök-studentfliken sparas nu användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren. Filtreringsfälten finns nu i kolumnrubrikerna för kurs och kurspaketering. Kurspaketering visas dock inte vid inställning på fler än 100. Filtrering sker på den visade sidan. Det finns även möjlighet att välja vilka kolumner som ska visas i sökresultatet. 

Examen

 • Dokumentkonfiguration: Kontroll för dokumentmallparametrar gällande att logotyp och bakgrundsbild inte kan kombineras, gäller nu för alla typer av dokumentkonfigurationer.
 • Bevisinställningar för bevistyp som det inte tidigare gjorts några ändringar för kan nu visas även för användare med enbart läsbehörighet.
 • I de fall ett resultat som tagits med i kurslistan ändras kopplas nu inte längre den automatiska noteringen i bevisärendet till den användare som tittar på ärendet utan till en systemintern användare (system@ladokintern).
 • Nu får man inte längre felmeddelande då bevisdokument skapas för student som saknar förnamn och/eller efternamn.
 • Ladok för studenter: Nu visas inte längre fel för studenter som påbörjat en ansökan och bifogat bilaga, men sedan avbryter ansökan.
 • Ärende: I vyerna Studentärenden och Mina ärenden visas nu korrekt antal bilagor i tabellen. Tidigare har inte alltid bilagor från student inkluderats.

 

2022/05/10

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version den 27 april

Onsdagen den 27 april installeras version 1.90 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 11 maj.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Resultatrapportering: Det går återigen att attestera då en ändring gjorts av redan attesterade resultat. Tidigare uppstod ett stoppande fel.
 • Studiedeltagande: I Kurs-Deltagandefliken sparas nu användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren och filtreringen av tillstånd har flyttats från tabellhuvudet till överst på sidan (se bild).
  Bild över flytt av tratt till eget fält
 • Uppföljningsrapporter: Vid gruppering på kombinationer av kurspaketeringstillfälle och kurstillfälle visas nu kolumner korrekt även vid andra grupperingsnivån.

Examen

 • Hantering av fotnoter så att samtliga syns även om det skapas fler fotnoter än vad som ryms på en sida.
 • Användaren stoppas nu från att göra förändringar i bevisunderlaget som kan leda till inkonsistens. Sådana förändringar gäller framför allt då samma bevisunderlag manipuleras från två flikar/fönster samtidigt. Tidigare kunde det bli systemfel i dessa fall, nu får man i stället en gul varningsruta med en uppmaning om att uppdatera sidan.

Delad examen

Sidan för kontroll av delad examen 

 • kan nu hantera extra mellanslag i kontrollkod och personnummer. Dessa ignoreras nu så att koden/personnumret fungerar i alla fall,
 • tillåter nu inmatning av fler tecken i rutorna för kontrollkod resp. personnummer,
 • hanterar nu valt språk korrekt.
2022/04/26

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg