Ny tid för extra uppgradering, 12 juli

Nu har Ladokkonsortiet meddelat att den extra uppgraderingen som inte blev av, nu istället kommer att installeras på fredag (12/7) kl 04-06. Inga nya funktioner kommer då, men uppgraderingen är en förutsättning för kommande ny funktionalitet.

Uncategorized 0

Extra uppgradering av Ladok 3/7

På morgonen onsdagen 3 juli (04:00 – ca 06:00) kommer Ladok vara oåtkomlig pga en extra uppgradering.

Ingen ny funktionalitet som märks direkt för användarna. Den behövs dock för den kommande omläggningen av Ping-funktionalitet så att man (om man har “ping-behörighet”) kan se studier från alla lärosäten i Ladok.

Det kommer däremot en rättning som fixar problemet i översikten om man söker ut flera studenter efter varandra och sedan stegar tillbaka med bakåt-knappen i webbläsaren.

Edit 2019-06-29: Den extra uppgraderingen 3/7 är inställd. Rättningen som står nämnd ovan kommer att installeras “online” (dvs utan nertid på systemet) under början av v 27. Eventuellt kommer uppgraderingen att ske under v 28 istället.

Uncategorized 0

Ladok-support under sommaren

Ladokgruppen på LU har bemanning under sommaren, förutom under 15/7-4/8 (v29-31).

Om det är driftstörningar i Ladok under sommaren, kolla gärna på den nationella Ladok-sidan för info (spalten till höger).

Trevlig sommar!

Uncategorized 0

Ny version onsdag 19 juni

På onsdag 19 juni är det dags för version 1.30 av Ladok.

Allmänna nyheter:

 • I sammanställningen under fliken “studentuppgifter” visas nu tidpunkten för uppdaterade uppgifter, istället för antalet dagar som tidigare.
 • Studentens resultatöversikt har ändrat utseende. All tidigare funktionalitet finns kvar men visas på ett nytt sätt. Ändringen har gjorts för att man i ett senare skede ska kunna rapportera resultat direkt på studenten.

Efter sommaren kommer Ladok uppgraderas till version 1.31 den 14 augusti.

ny funktionalitet 2

Ny version fredag 7 juni

På fredag 7 juni är det dags för version 1.29 av Ladok (i och med att torsdagen 6 juni är helgdag). Som vanligt sker uppdateringen så att den är klar före normal arbetstid.

Från 1.30 byts den normala veckodagen att installera nya versioner av Ladok från torsdagar till onsdagar.

Kommande versioner installeras enligt följande datum:
1.30 onsdag 19 juni
1.31 onsdag 14 augusti
1.32 onsdag 11 september
1.33 onsdag 25 september
Notera att det är längre mellan installationerna 1.30 och 1.31 (pga semester) resp. 1.31 och 1.32 (pga terminsstart). Från 11 september gäller återigen uppdatering var annan vecka, men nu på onsdagar.

Allmänna nyheter
 • I resultatvyer där moduler förekommer tex. resultat på kurs och resultatuppföljning visas nu modulens benämning i kolumnrubriker, ej kod. Om man hovrar över rubriken visas både benämning, omfattning och kod. I komprimerat läge visas fortfarande koden.
 • Under utfärdade bevis i studentöversikten visas nu även huvudsaklig kurspaketering.
 • I ändringsloggen för Tillgodoräknande är rubriken “Attestant” nu utbytt mot “Beslutsfattare”. För Annat resultat och Annan merit är nu “Attestant” utbytt mot “Vidimerad av”.
 • Om användaren anger beslutsdatum via “Dokumentera beslut” vid attestering av tillgdooräknande så kontrolleras nu beslutsdatumet även mot eventuell modul som ingår i grunden till tillgodoräknandet. Beslutsdatum får inte infalla innan i TG:t ingående moduls examinationsdatum, eller kursresultats examinationsdatum om modulresultat inte finns.
För examenshandläggare
 • Möjlighet att ta bort utfärdat bevis finns nu i fliken ärenden/beslut (ej längre under student -> översikt -> utfärdade bevis).
ny funktionalitet/Uncategorized 0

Ny version 23 maj

På torsdag 23 maj (inte 24:e som det stod tidigare) är det dags för version 1.28 av Ladok. OBS Den här uppgraderingen tar längre tid än vanligt, så systemet är stängt mellan kl 03:00 och 09:00. Nästa uppgradering är planerad till fredagen 7 juni (pga helgdag 6 juni).

Allmänna nyheter

 • Nu kan man välja att dölja/visa vissa (eller alla) resultatnoteringar när man rapporterar resultat. T.ex. om man bara vill se “skrivningspoäng”. Titta under den nya knappen “Ändra kolumnvisning”.
 • Nu finns en Klarmarkera-knapp även under sista posten i tabellen med rapporteringsunderlag.
 • Nu får man en varning om man försöker byta sida när man rapporterar och inte har sparat den man är på.
 • När man klarmarkerar och själv är attestant kan man nu enklare avisera till sig själv. Dock står det just nu “Tilldela mig själv”, men texten kommer att ändras till “Avisera mig själv”, men det är enbart texten det är fel på.
 • Om man tar ut ett registreringsintyg kommer nu inte rubriker för program/forskarämnen/kurspaketeringar med om det inte finns någon registrering gjord på den paketeringen (ännu).
 • Val av periodtyp (termin/kalenderhalvår/läsår/kalenderår) sparas numera i webbläsaren så att samma val stannar kvar på nästa student man tittar på. (Notera: Det är fortfarande rekommenderat att använda termin för grund- och avancerad nivå, och kalenderhalvår för doktorander. Den här ändringen är en stor förbättring för er som (nästan) enbart hanterar doktorander, men kanske inte för er som både hanterar studenter på G/A-nivå och doktorander).
 • Korrigering har skett på ytterligare några ställen så att personnummer blir korrekt när man öppnar exporterad fil i Excel (det har tidigare varit rätt på en del ställen och fel på andra).
 • Nu kan kursadministratörer själva komplettera missade FO-registreringsperioder på kurstillfällen där studenten redan har fått slutbetyg på kursen. Detta utan att först ta bort betyget. (Det går fortfarande inte att OM-registrera när det finns slutbetyg på annat sätt än att ta bort betyget.)
 • Det kommer ny funktionalitet gällande “fortsatta studier” (t.ex. efter uppehåll), som kommer att förenkla för vissa av er (beroende på hur man sköter programadministrationen). Vi kommer att informera mer om detta. Alla gamla funktioner finns också kvar, och fungerar precis som förut.

Studentgränssnittet

 • Bättre sortering av kurser i vissa fall
 • Om man tar ut ett registreringsintyg kommer nu inte rubriker för program/forskarämnen/kurspaketeringar med om det inte finns någon registrering gjord på den paketeringen (ännu).
ny funktionalitet 1

Planerad uppgradering i Ladok – produktionsmiljö till version 1.27

Tisdag, 14/5 från kl 04.00 till kl 06.00  kommer Ladok – produktionsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig. Senast kl 06.00 kommer miljön fungera normalt igen.

ny funktionalitet 0

Ny version 9/5

Torsdagen 9 maj uppdateras Ladok till version 1.27. Som vanligt kl 04 – 06. Nästa uppdatering är 23 maj.

Den här gången är det nästa enbart små förändringar eller interna tekniskt arbete som gjorts, så inga generella förändringar som är värda att nämna här.

För examenshandläggare

 • Nu kan man se regler för ärendekorgar
 • Man kan förhandsgranska bevistexter när man håller på att rätta dem
ny funktionalitet/Uncategorized 1

Ny version 25 april

Torsdagen 25/4 är det dags för nästa version av Ladok, 1.26. Som vanligt är systemet nere för uppgradering ca kl 04-06.

Nästa uppgradering kommer att ske torsdagen 9/5.

Allmänna nyheter

 • I studiedokumentation då man söker ut studenter på ett kurspaketeringstillfälle och sedan klicka i “Visa från alla i denna version” är sorteringen med avseende på period justerad så att den fungerar korrekt.
 • I uppföljningsrapporterna för HST och HPR har en felaktig presentation av kolumnvärden vid gruppering på Kalenderår justerats.

Rätta tillgodoräknande

 • Nu kan man rätta tillgodoräknande. Det som går att rätta (utan att ta bort och lägga in på nytt) är benämningar på “annan specifikation” (mål) samt koppling till kurspaketering.
 • Man kan ändra andra meriter och andra resultat. Man får en varning om man ändrar på något av dessa om de redan ingår i ett tillgodoräknande.
 • Historikposter för rättning av Annat resultat, Annan merit och Tillgodoräknande hamnar nu under egen rubrik “Ändringslogg övriga resultat” i Ändringslogg resultat.

Nyheter för examenshandläggare

 • Onödiga extra radbrytningar borttagna ur mall för DS 2019
 • För ärendekorgar har en ny fördelningskategori för fördelningsregler tillkommit för att möjliggöra att automatiskt fördela bevisärenden med avseende på bevistyp.
 • Om ett ärende vid automatisk fördelning uppfyller kraven i flera regelsamlingar och dessa dessutom hör till olika ärendekorgar så väljs den ärendekorg som har den av regelsamlingarna som har flest regler.

Nyheter i studentgränssnittet

 • Första gången en student loggar in i studentgränssnittet efter release av version 1.26 får studenten en notifikation om resultat som tillkommit under de senaste 7 dagarna. Vid efterföljande inloggningar kommer endast resultat som tillkommit sedan den senaste inloggningen att visas. Tidigare sparades uppgifterna om senaste inloggning i webbläsaren (och försvann om man rensade cookies), så många studenter som loggade in på olika enheter (mobiler, datorer, plattor) fick inte uppgifter om nytillkomna resultat.
 • Student kan nu inte lämna återbud under tiden det finns en öppet valperiod (på de valalternativ/kurstillfällen som är öppna för anmälan), istället är tanken att studenten då tar bort valet. När valperioden är över kan återbud lämnas.
ny funktionalitet 1

Ny version 11 april

På morgonen 11/4 installeras version 1.25 av Ladok. OBS! Den här gången kommer uppgraderingen ta lite längre tid än normalt. Tiden som är angiven att systemet är stängt är 04:00 – 08:00. Nästa uppgradering görs tors 25/4.

Allmänna nyheter

 • Buggen som förhindrade sidbyte vid rapportering är lagad.
 • Aviseringar via e-post grupperades tidigare endast på mottagare vilket resulterade i att om det skickades flera aviseringar till samma mottagare inom samma halvtimme så skickades endast en avisering även om det rörde sig om flera kurser. Framöver kommer det att skickas ett meddelande per kurs.
 • När uppehåll dokumenteras visas nu information om att det kan finnas utbildningstillfällen där studenten är förväntad deltagande och/eller pågående utbildningstillfällen inom perioden för det förväntade uppehållet.
 • När utbytestillfälle för utresande läggs till inom befintlig studieplan visas information för att uppmärksamma användaren att det kan finnas behov av att spärra innehåll från tillfällesstruktur eller hantera befintligt förväntat deltagande.
 • Korrigeringar på avklarade kurspaketeringar utan datum för avklarande har gjort på några ställen under Studiedokumentation.
 • En förändring har skett i användandet av ikonen “Anp.” (som i “anpassad”). Tidigare har den använts både när man aktivt gjort en anpassning (genom att ange avvikande tid/poäng vid tillfällesbyte) och när kurstillfället är korrigerat, men där studentens registrering gjordes före korrigering av kurstillfället. Från nu finns Anp-ikonen enbart i det första fallet, medan det i det andra fallet istället blir en varningstriangel i fältet för kursens namn (med “mouse over” för att se vad som inte stämmer jämfört med hur kurstillfället ser ut just nu (som visas på “i:et”)).

För examenshandläggare

 • Knappen för att avsluta ett ärende är flyttad till vänster, så att fördelningsknappen och ärendekorgstillhörighet alltid finns längst till höger.

Studentgränssnittet

 • “Ta bort” knappen för att ta bort val eller anmälan har fått ett tydligare namn “Ta bort val/anmälan”. (Detta behövs då knappen ligger bredvid knappen “Registrera”, och man kunde lätt misstolka ta bort-knappen till att man tog bort registreringen, vilket alltså inte är fallet.)
 • Val gjorda inom kurspaketeringar (program), t.ex. val av inriktning, visas nu även om tillfällesstrukturen saknar kurstillfällen.
ny funktionalitet 0