Ladok på LU

Om Ladok på Lunds universitet

Visa rutor

Ny version den 22 juni

Onsdagen den 22 juni installeras version 1.94 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den  6 juli.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

Aktivitetstillfällen:

 • CSV-exporten av deltagarlistan har utökats så att även studentens nuvarande status på aktivitetstillfället visas och vilket datum som statusen senast ändrades.
 • I deltagarlistan har kolumnen “Mer information” lagts till. Här visas om studenten redan har godkänt resultat på modulen, har avbrott på kursen eller har en avstängning under perioden för aktivitetstillfället.
 • I deltagarlistan har visningen av anmälan förändrats. Istället för att visa datum för anmälan så visas status “Anmäld”, och för avanmälda studenter visas status “Avanmäld”. Genom att klicka på statusikonen visas alla förändringar av studentens deltagande på aktivitetstillfället, vem som genomfört ändringen samt tidpunkt för ändringen (i historiken visas bara ändringar som skett från och med 22 juni).
 • Ändringsloggen för aktivitetstillfällen har förändrats, exempelvis framgår det nu tydligare vad som har gjorts (tillagd/anmäld/o.s.v.) och vilken modul som avses.
 • I vyn för att söka fram aktivitetstillfällen visar nu periodväljaren även nästkommande termin/halvår automatiskt. Tidigare visades bara innevarande och passerade perioder.
 • Uppföljning: I underlaget till “Genomströmning kurspaketeringstillfälle” finns nu uppgift om “Datum för utfärdat bevis”. IO_GENOMSTROMNING_KURSPAKETERING har också kompletterats med uppgiften.
 • Uppföljningsrapporten “Genomströmning kurspaketeringstillfälle”: I summeringen av antal återbud redovisas endast senaste förekomsten (i de fall en student har flera antagningar/återbud till samma kurspaketeringstillfälle).
 • Uppföljningsrapporten “Genomströmning kurstillfälle”: Nu visas antal återbud i rapportresultatet.
 • Uppföljningsrapporten “Helårsstudenter”: Nu hämtas kursbenämning från senaste kursversion i underlaget.

Examen

 • Delning av examen: I Ladok för studenter framgår det innan en ny delning av examen skapas att kontrollkoden kommer att vara giltig i 6 månader.
 • Delning av examen: I de fall som kontrollkoden gått ut tidsmässigt eller om någon ingående examen har makulerats visas nu ett felmeddelande för den som kontrollerar en examen (t.ex. en potentiell arbetsgivare).
 • “Övriga bevisärenden” i ett bevisärende uppdateras nu korrekt, även om flera ärenden skapas direkt efter varandra för en och samma student.
 • Examen: Rättning så att tomma bevistexter inte längre ska kunna orsaka en tom sistasida i bevisdokumentet.
2022/06/21

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version den 8 juni

Onsdagen den 8 juni installeras version 1.93 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den  22 juni.

Ny funktionalitet

 • Studieaktivitet och -finansiering: Under Studiedokumentation -> Hantera flera finns det nu möjlighet att dokumentera studieaktivitet och -finansiering för flera doktorander samtidigt. Detta gäller för utbildning på forskarnivå.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfälle: Justerat så att rubriker inte klipps av i steget “Förhandsgranska” vid skapande av ett aktivitetstillfälle. Överst på sidan för ett aktivitetstillfälle finns nu en länk som leder till kurssidan för de kurstillfällen som aktivitetstillfället gäller. Länken visas i alla flikar på aktivitetstillfället (rapportera, attestera och deltagande).
 • Intyg: Rättning så att angiven enhet visas i resultatintyget tillsammans med tillgodoräknad omfattning. Tidigare saknades enhet ifall man inte valt någon utbildningstyp för “Tillgodoräknas som”.
 • Studiedeltagande: I vissa lägen visades anteckning på översikten inte tillsammans med den kurspaketering som den var kopplad till, utan som studentanteckning. Det är nu korrigerat.
 • Uppföljning: I “Studiedeltagande-registrering” finns det nu möjlighet att välja utbildningssamarbete som extra information vid export, istället för att uppgifterna alltid kommer med i underlagsfilen.
 • Uppföljning: I rapporten ”Studenter utan godkända resultat” och i ”Studenter utan påvisbar aktivitet” har möjlighet att ange uttagsdatum tagits bort.
 • Ärendehantering: Det går inte längre att vare sig lägga till eller ta bort bilagor och notering på avslutade ärenden. Ifall en bilaga eller notering skulle behöva läggas till eller tas bort måste ärendet först återöppnas.

Examen

 • Eventuella mellanslag före eller efter personnummer eller kontrollkod trimmas nu bort i fälten på kontrollera-sidan, så att dessa inte gör att kontroll av examen misslyckas.
 • Nu fungerar det att kontrollera examen även om man angett bokstaven i interimspersonnummer som gemen, eftersom den automatiskt ändras till versal.
 • Bevisdokumenten har tillgänglighetsanpassats.
 • Visning av bevisansökan har förbättrats. Rubrik för tillgodoräknande och första tillgodoräknande hålls nu ihop. Om studenten angivit väldigt många bilagor kan inte bilagelistan råka fortsätta utanför sidan. Tabellerna för resultat och tillgodoräknanden har förbättrats ur tillgänglighetsaspekt.
 • Nu blir det inte längre en onödig blankrad på visningssidan för kontroll av examen i de fall då “Datum för avslutade studier” saknas för en viss examen.
 • Om man skapat ett bevisärende och råkar avbryta innan man valt bevisbenämning så behöver man inte längre gå ut ur ärendet och in igen för att åter få en möjlighet att välja bevisbenämning.
 • Om utfärdat bevis är borttaget är knapparna för “Förhandsgranska” och “Ta fram dokument igen” inte längre tillgängliga.
 • Sammanslagna fotnoters fotnotsnummer listas nu i rätt ordning även då första siffran av de sammanslagna är större än 9, och andra fotnoter finns som har än större fotnotssiffra.
2022/06/07

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version den 25 maj

Onsdagen den 25 maj installeras version 1.92 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 8 juni.

Nya funktioner

 • Studiedokumentation – Avancerat – Studentärenden: I vyn för studentärenden finns en ny flik, “Utdata”, som gör det möjligt att söka fram statistik. Det går att söka fram handläggningstid för ärenden samt antal ärenden som inkommit eller avslutats per år.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Resultat: Anteckningsrutan vid attestering som togs bort i version 1.88.0 har nu lagts tillbaka.
 • Sök student: Om man gjort en filtrering i kolumnerna “Senaste kursregistrering” eller “Ingår i kurspaketering” och därefter döljer kolumnen så kommer sidan inte att filtrera på det nu dolda värdet.
 • Uppföljningsrapporter: Det är nu möjligt att ta med endast svenska eller engelska kolumner i exportunderlaget.

Examen – Nya funktioner

 • Anteckningar som gjorts om studentens studier kan nu läsas direkt i bevisärendet.
 • Ikon med siffra visas nu i bevisärendet om det finns information om överlappning.
 • Information om en students praktik kan nu läsas direkt i bevisärendet.
 • Information om en students redan utfärdade examina, vid såväl eget som annat lärosäte, kan nu läsas direkt i bevisärendet. Om detta finns visas en ikon med antalet.
 • Information om en students övriga bevisärenden vid det egna lärosätet visas nu direkt i bevisärendet. Om detta finns visas en ikon med antalet.

Examen – Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Fotnotsnumret i bevisärendets fotnotsvy ska nu alltid stämma överens med fotnotsnumret på bevisdokumentet.
 • I bevisärendens kurslista visas nu information om eventuell koppling till kurspaketering för tillgodoräknande.
 • Kurslistans kolumn “Kompletterande uppgifter” har nu delats upp i två kolumner, “Utbildningstyp” och “Kompletterande uppgifter”. Handläggaren kan nu välja att dölja någon av kolumnerna vid handläggning.
 • Fel vid val i bevisinställning är nu åtgärdat så att valet behålls om handläggaren går in och ut ur funktionen utan att göra några ändringar.
 • Felmeddelande kommer nu inte längre vid visning av bevisärende som är avslutat men inte har någon vald bevisbenämning.
 • Ytterligare en justering har gjorts för att förhindra att rubrikrad för kursinnehåll skrivs ut på senare sida i examensbeviset där inget kursinnehåll finns.
2022/05/24

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version den 11 maj

Onsdagen den 11 maj installeras version 1.91 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 25 maj.

Nyheter rörande tillgodoräknande och bevis

 • När ett ärende avslutas går det nu att ange en “Understatus”, det kan användas för att förtydliga vilket beslut som har fattats i ärendet. Välj ett av alternativen: Bifall, avslag eller utan åtgärd. Observera att detta inte gäller vid masshantering. Studenten ser inte vilken understatus som valts.
  • På sidan “Studentärenden” går det att söka fram ärenden som avslutats med viss understatus. Välj understatus i fältet “Ärendestatus”.
  • Om ett ärende avslutas automatiskt av Ladok (t.ex. när ett ärende för tillgodoräknande attesteras) läggs ingen understatus in.

Det går bara att lägga in en understatus när man är inne i ett ärende, så om ärenden avslutas på sidan “Studentärenden” går det inte att lägga in en understatus.

Förbättrade funktioner

 • Studiedokumentation – Student: Vid sök i Sök-studentfliken sparas nu användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren. Filtreringsfälten finns nu i kolumnrubrikerna för kurs och kurspaketering. Kurspaketering visas dock inte vid inställning på fler än 100. Filtrering sker på den visade sidan. Det finns även möjlighet att välja vilka kolumner som ska visas i sökresultatet. 

Examen

 • Dokumentkonfiguration: Kontroll för dokumentmallparametrar gällande att logotyp och bakgrundsbild inte kan kombineras, gäller nu för alla typer av dokumentkonfigurationer.
 • Bevisinställningar för bevistyp som det inte tidigare gjorts några ändringar för kan nu visas även för användare med enbart läsbehörighet.
 • I de fall ett resultat som tagits med i kurslistan ändras kopplas nu inte längre den automatiska noteringen i bevisärendet till den användare som tittar på ärendet utan till en systemintern användare (system@ladokintern).
 • Nu får man inte längre felmeddelande då bevisdokument skapas för student som saknar förnamn och/eller efternamn.
 • Ladok för studenter: Nu visas inte längre fel för studenter som påbörjat en ansökan och bifogat bilaga, men sedan avbryter ansökan.
 • Ärende: I vyerna Studentärenden och Mina ärenden visas nu korrekt antal bilagor i tabellen. Tidigare har inte alltid bilagor från student inkluderats.

 

2022/05/10

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version den 27 april

Onsdagen den 27 april installeras version 1.90 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 11 maj.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Resultatrapportering: Det går återigen att attestera då en ändring gjorts av redan attesterade resultat. Tidigare uppstod ett stoppande fel.
 • Studiedeltagande: I Kurs-Deltagandefliken sparas nu användarens val av visat antal sökträffar i webbläsaren och filtreringen av tillstånd har flyttats från tabellhuvudet till överst på sidan (se bild).
  Bild över flytt av tratt till eget fält
 • Uppföljningsrapporter: Vid gruppering på kombinationer av kurspaketeringstillfälle och kurstillfälle visas nu kolumner korrekt även vid andra grupperingsnivån.

Examen

 • Hantering av fotnoter så att samtliga syns även om det skapas fler fotnoter än vad som ryms på en sida.
 • Användaren stoppas nu från att göra förändringar i bevisunderlaget som kan leda till inkonsistens. Sådana förändringar gäller framför allt då samma bevisunderlag manipuleras från två flikar/fönster samtidigt. Tidigare kunde det bli systemfel i dessa fall, nu får man i stället en gul varningsruta med en uppmaning om att uppdatera sidan.

Delad examen

Sidan för kontroll av delad examen 

 • kan nu hantera extra mellanslag i kontrollkod och personnummer. Dessa ignoreras nu så att koden/personnumret fungerar i alla fall,
 • tillåter nu inmatning av fler tecken i rutorna för kontrollkod resp. personnummer,
 • hanterar nu valt språk korrekt.
2022/04/26

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version den 13 april

Onsdagen den 13 april installeras version 1.89 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 27 april.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Enpersonsrapportering: Knappen för att attestera som fanns under “Åtgärder” har tagits bort, ordinarie attesteringsknapp finns kvar ovanför tabellen.
 • Enpersonsrapportering: Rättning så att det nya betyget visas vid attestering av ett ändrat resultat. Tidigare visades det gamla betyget.
 • Uppföljning: Begränsning på kön i rapporterna Genomströmning kurstillfälle och Genomströmning kurspaketeringstillfälle slår nu igenom vid export av rapportunderlaget.
 • Aktivitetstillfällen: Vid sökning med visning av ingående kurstillfällen visas nu kurstillfällena åter sorterade på datum.

Examen

 • Bevisinformation: Nu fungerar återigen sidhjälpen korrekt i dialogrutan för automatiska fotnoter i Bevisinformation.
 • I bevisärenden kunde det bli systemfel ifall aktuell student endast hade resultat av typen “Annat resultat” och någon av dem hade koppling till kurspaketering. Detta är nu hanterat, så att det inte längre orsakar systemfel.
2022/04/12

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 30 mars

Onsdagen den 30 mars installeras version 1.88 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 13 april.

Nya funktionalitet

 • Attesteringsvyn: Information om rättande lärare för samtliga klarmarkerade resultat visas nu vid attestering och anteckningsfältet har tagits bort.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Driftsmeddelande: Visning av driftsmeddelande stannar kvar tills man kryssar ner det. Ett stängt meddelande går alltid att ta fram via ikon i menyn så länge driftsmeddelandet är giltigt.
 • Enpersonsrapportering: Attesteringsvyn har kompletterats med information om studentens namn och personnummer, kurs- och modulinformation samt inlagt betyg. I de fall betyg på modul också ger betyg på helkursen visas information även om detta.
 • Rättande lärare: Fältet “Rapportörer med behörighet” är nu tomt som standard. För att enkelt kunna lägga till sig själv som rättande lärare finns en “Välj mig” knapp.
 • Ladok för studenter: Det är nu möjligt för studenter att “Dela examen”. Det innebär att studenten kan dela information om sin examen digitalt via Ladok till en tredje part (t.ex. till en arbetsgivare). Studenten väljer att dela sin examen i Ladok för studenter och får då en kontrollkod som mottagaren kan använda för att kontrollera examen. För mer information se https://ladok.se/delning-av-examen

Examen

 • Nu visas inte längre fotnoter för bortvalda kolumner i bevisdokumentet. Tidigare fungerade detta endast för vissa kolumner.
 • Dokumentmallparametern watermarkPath som styr huruvida vattenstämpel ska visas på dokument som tas fram som utkast har bytt namn till användVattenstämpelVidUtkast. Värdet har också bytts ut från en bild till att vara Ja eller Nej. Anledning till ändringen är att den bild som pekades ut via watermarkPath inte var den bild som sedan användes för vattenstämpeln, utan en text användes i dess ställe.

 

2022/03/29

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 16 mars

Onsdagen den 16 mars installeras version 1.84 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 30 mars.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfälle: Det går nu att anpassa vilka sökparametrar som ska visas på sidan. Valen sparas sedan i webbläsaren på samma sätt som när kolumnvisningen anpassats.
 • Aktivitetstillfällen: I CSV-filen som kan hämtas i fliken “Deltagare” framgår nu även information om avstängning, om datum för avstängningen sammanfaller med datum för aktivitetstillfället.
 • Enpersonsrapportering: I informationen vid klarmarkering visas nu namn, personnummer, kurskod, kursbenämning, modulkod och modulbenämning.
 • Resultatrapportering: Nu finns tre fält vid val av rättande lärare
 1. Rapportör med behörighet
 2. Användare på lärosätet
 3. Övrig medverkande (fritextfält)
 • Finansieringsform: Finansieringsform LL står nu för Livslångt lärande, tidigare stod det för Lärarlyftet. Lärarlyftet har fått en ny akronym i Ladok – LLY. 

Examen

 • Dokumentkonfiguration: Nu särskiljs bakgrundsbilder i bevis från andra bilder (vanligtvis logotyp) då parameter för dokumentmall läggs in i dokumentkonfiguration.
 • Rättat så att studenter inte längre kan skapa dubbla ansökningar av bevis.

 

 

2022/03/15

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 2 mars

Onsdagen den 2 mars installeras version 1.86 av Ladok och Produktionsmiljön kommer inte att vara tillgänglig mellan klockan 04-06. Nästa uppgradering sker den 16 mars.

Ny funktion

 • Medarbetarrättigheter: Det går nu att hämta en CSV-fil med resultatet från en utsökning i medarbetarrättigheter. Filen innehåller hela sökresultatet samt utsökningsparametrarna

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Aktivitetstillfälle: CSV-filen som kan hämtas för deltagarlistan på ett aktivitetstillfälle inkluderar nu alla poster i sökresultatet, alltså inte bara de som visas på sidan vid eventuell paginering. Filen innehåller även information om aktivitetstillfället.
 • Aktivitetstillfälle: Länken “Visa alla aktivitetstillfällen, även äldre” som kan visas i rapporterings- och attesteringsflikarna fungerar återigen korrekt.
 • Resultatrapportering: I de fall uppgifter har rapporterats in, men inte sparats, så raderas inte längre uppgifterna om användaren väljer att sortera om listan. Användaren ges istället valet att återvända till sidan för att spara eller fortsätta utan att spara.
 • Uppföljning: Nu fungerar kryssrutan “Visa avvecklade” som förväntat i Uppföljningsrapporterna.
 • Uppföljning: Nu visas resultatkolumnerna korrekt vid gruppering på Kurstillfälle tillsammans med Kurs.

Bevisinformation/Examen

 • Bevisinformation: Dialogrutan för preciseringsval vid skapa/redigera beviskombination har breddats.
 • Bevisinformation: Rättning av ett fel som kunde ge felmeddelande om man växlade snabbt mellan olika bevistyper i fliken “Bevisinställningar”.
 • Examen: Nu skrivs examinationsdatum ut i kursärendens kurslista även för “Andra meriter” som saknar angiven betygsgrad och som ligger till grund för ett tillgodoräknande.
 • Examen: Radbrytning är infört för bevisbenämning i “Ändringslogg Bevis” (i fliken Studentuppgifter) så att långa bevisbenämningar inte riskerar att flytta beslutsfattarens namn utanför bild till höger.
 • Examen: Radbrytning är infört för bevisbenämning i rutan för utfärdade bevis i fliken “Ärenden/Beslut” så att långa bevisbenämningar inte riskerar att flytta beslutsfattarens namn utanför bild i högerkant.
 • Examen: Rutan som visar ingående kurser i utfärdad examen har blivit bredare. (Rutan nås antingen via högerkanten på studentens översiktssida eller via fliken Ärenden/Beslut, under Beslut -> Bevis -> Välj -> Visa.)
 • Examen: Rättning av ett fel som gjorde att det vid skapande av bevisärende kunde bli fel bevisbenämning i ärendet om man dubbelklickade snabbt på önskad beviskombination.
2022/03/01

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Ny version 16 februari

Onsdagen den 16 februari installeras version 1.85 av Ladok. Produktionsmiljön kommer inte vara tillgänglig mellan klockan 4-6 när uppgraderingen sker. Nästa uppgradering sker den 2 mars.

 • Inloggningssidan har fått ett nytt utseende, i likhet med som det ser ut för våra studenter.

 • Utseendet av  t.ex. meny, sidfot och meddelanden (som visas t.ex. vid “spara” och varningar) har förändrats. Fler vyer kommer ändras i kommande uppgraderingar för att få ett enhetligt utseende i hela Ladok.

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

 • Nationell översikt: Rättning har skett så att filtreringen nu fungerar korrekt.
 • Studiedeltagande: Nu loggas namnet på användaren som skapar individuellt tillfälle i ändringsloggen, istället för ‘feedevent@ladokintern’
 • Uppföljning: För att förbättra prestanda kan uppgift om lokal märkning endast tas med i underlaget om utsökningen är begränsad på lokal märkningsnyckel.
 • Uppföljning: HPR-rapporten kan nu köras om med samma avgränsningsparametrar som en tidigare rapportkörning samma dag, även om den tidigare rapportkörningen tagit för lång tid och gått till ’Hämtade rapportresultat’.
 • Uppföljning – Rapporten genomströmning kurstillfälle: Kolumnen ’Avklarad kurs’ kommer nu med i resultatet i samband med export av resultat, när checkboxen ’sammanställ per kön’ har valts.

Examen

 • Det går nu, via knappen “Visa ansökan” i ett bevisärende, att ta fram en tydlig bild av studentens bevisansökan i pdf-format. Denna funktionalitet är huvudsakligen framtagen för att möta Överklagandenämnden för högskolans behov av att i överklagandeärenden kunna se ursprunglig examensansökan. (Ny funktion).
 • Nu skrivs ordet “sida” ut med litet s istället för stort i sidnumreringen för Diploma Supplement.
 • När en annan merit med s.k. “annat ursprung” använts i ett tillgodoräknande så visas ursprungets eventuella alternativa benämning i den engelska fotnot som skapas för tillgodoräknandet.
 • Åtgärd för att motverka att fotnoter flyttas till ny sida i bevisdokumentet om platshållaren “Bevistext efter fotnot rak” hamnar på en ny sida.
 • Nu fungerar återigen visningen av ingående kurser för bevis som är kopierade i samband med sammanslagning av identiteter i Ladok. Felet fanns endast från och med version 1.84.0.
 • Nu visas alltid korrekt kurspaketering för kurser i bevisärendes kurslista som är koppade till kurspaketering.
 • Rättning så att rutan för att hantera texter i bevisdokumenten visas korrekt, även i de bevisärenden där bilagan “The Swedish higher education system” finns med. Felet uppstod inte för alla lärosäten.
 • Vid redigering av en dokumentkonfiguration med den s.k. UHR-bilagan blev det från version 1.84.0 ett icke stoppande systemfel, vilket nu är åtgärdat.

 

2022/02/15

Inlägget postades i

ny funktionalitet

Kommentarer

0 Kommentarer Lämna en kommentar

Äldre inlägg